Woman is the machine lubricant

Hello and good morning

I hope that all is well with you? I’m fine…. I’m having coffee and watching the morning news…. and Anton is sleeping on my feet.

Jeg håber at alt er godt hos dig? Jeg har det fint…. jeg sidder her med morgen kaffen og hygger mig med nyheds TV og Anton som har lagt sig til at sove på mine fødder.

I thought quit a lot about what my post should contain this morning, and I decided on a subject from “Expressen” this Monday, where I read an article by Elisabeth Höglund…… and I would like to hear your opinion on the subject!

When I read the article I thought … YES….. she is absolutely right, it is like that….

Jeg har funderet lidt over hvad dagens indlæg skulle indeholde, og det jeg havde mest lyst til at skrive om her til morgen, det var et indlæg af Elisabeth Höglund, som jeg læste i “Expressen” i mandags…… og jeg kunne tænke mig at høre din mening om hendes påstand!

Da jeg læste indlægget tænkte jeg… JA….. hun har sku ret, sådan er det….

“WE DID NOT GET TO KNOW SUSANNE SURNAME. MAYBE IT WASN’T IMPORTANT”.

“HVAD SUSANNE HED TIL EFTERNAVN FIK VI IKKE AT VIDE. DET VAR MÅSKE IKKE VIGTIGT”

” Again and again I’m surprised over women often lack a surname…… maybe it sounds a little literally, of course, women have a surname, but what it is, we rarely know….. but men always have a surname” Elisabeth Höglund begins her chronicle.

“Jeg overraskes gang på gang over at kvinder ofte mangler et efternavn…… det lyder måske lidt bogstaveligt, for naturligvis har kvinder et efternavn, men hvad det er, det får vi sjældent at vide….. mænd derimod har altid et efternavn” sådan begynder Elisabeth Höglund sin kronik.

She continues, “The thought struck me recently when I flew from Bromma to Ängelholm. When the aircraft had taken off and reached cruising altitude, the flight attendants voice was heard in the loudspeaker: “Captain Jan Bengtsson (names are obviously fiction) welcome you aboard flight 852 to Ängelholm. My name is Camilla and my colleague Annika and I have the pleasure to serve you on this flight…..” “At first I didn’t think to much of what the voice said, as flight attendants usually welcome their passengers in this way. But after a while her words started to haunt my mind. And a few days after, when I drove a car into Stockholm, I found myself behind a bus, and on the back of the bus, I could see an advertising sign from the debt collection company Amfafafinans. The advertisement encouraged firms to sell their billing to Amfafafinans. “Call for more information: talk to you soon! Susanna “. So it is Suzanne who will answer customer questions…. We didn’t get to know Suzanne surname….. perhaps it wasn’t important…..

Hun fortsætter ” Den tanke slog mig for nylig, da jeg fløj fra Bromma til Ängelholm. Da flyet var lettet og kommet op på marchhøjde, hørtes stewardessens stemme i højtaleren: “Kaptajn Jan Bengtsson og styrmand Anders Dahlberg (navnene er naturligvis opdigtede) byder velkommen ombord på flight 852 til Ängelholm. Mit navn er Camilla og min kollega Annika og jeg, har fornøjelsen af at servicere jer på denne flyvning, som er beregnet til en time og fem minuttet…..” “først tænke jeg ikke så meget over hvad stemmen sagde, få sådan lyder stewardesser som regel, når de byder deres passagerer velkommen. Men hendes ord blev alligevel ved med at spøge i mit hoved. Og da jeg et par dage efter, kørte i bil ind til Stockholm, befandt jeg mig bagved en bus, og på bussens bagside kunne jeg se et reklameskilt fra inkasso firmaet Amfafafinans. Reklamen opfordrede firmaer til at sælge deres fakturering til Amfafafinans. “Ring for mere information: Vi høres ved! Susanne”. Det er altså Susanne som skal svare på kundernes spørgsmål. Hvad Susanne hed til efternavn fik vi dog ikke at vide….. det var måske ikke så vigtigt……

Why the captain is called Jan Bengtsson but the stewardess is just Camilla and Annika, and why the girl at Amfafafinans is plainly Susanna got me wondering…… is it because these women may get problems, like sexually harassment or they might become subjected for unwanted admirers? No Way! And it is not likely these women themselves have asked for a protected identity “. No, Elisabeth Höglund believe that women’s lack of surnames is signs that they are not as important as men, and nor are their job. Their role in the ranking is low and their role in working life is subordinate.

Hvorfor kaptajnen hedder Jan Bengtsson men stewardesserne bare hedder Camilla og Annika og hvorfor pigen på Amfafafinans bare hedder Susanne fik mig for alvor til at fundere…… skyldes det at disse kvinder måske skulle kunne få problemer, blive seksuelt chikanerede eller udsat for tilnærmelser fra uønskede kavalerer? Næppe! Og det er heler ikke sandsynligt at disse kvinder selv har bedt om beskyttet identitet”. Nej, Elisabeth Höglund mener at kvinders manglende efternavn er tegn på, at de ikke er lige så vigtige som mænd og det er deres job heller ikke. Deres rolle i rangordenen er lav og deres rolle i arbejdslivet er underordnet.

“Woman’s mission is to serve. Woman is the machine lubricant. It is women who perform services, while men’s role is to provide decision-making and responsibility: Example: It is almost always a woman’s voice you first meet, if you telephone a company: “Welcome to Fabege, Carina”, and it is always “Carina” who subsequently “locks us further into the system.” Although she has no responsibility, her role is to ensure that everything works…… and that her boss get in contact with the right customers: And in this role you do not need a surname, as nobody will make these women accountable for anything. For women have no power and therefore they do not need a surname”.

“Kvindens opgave er den tjenende. Kvinden er maskinens smøre middel. Det er kvinder som varetager service, medens mænds rolle er at bestemme, tage beslutninger og ansvar: Eksempel: Det er næsten altid en kvindes stemme man først møder, hvis man ringer til et firma: “Velkommen til Fabege, Carina”, og det er altid “Carina” som efterfølgende “sluser os videre i systemet”. Selv har hun ikke noget ansvar. Hendes rolle er at sikre at det hele fungere…… at hendes chef får kontakt med de rigtige kunder: Og i den rolle behøver man ikke et efternavn. Der er jo alligevel ikke nogen som stiller disse kvinder til ansvar for noget. For kvinder har ingen magt og behøver derfor ikke et efternavn”.

I tested the issue on my husband this morning….. if the subject was to much for him to understand, or whether I thought it was too early in the morning for this profound discussion, shall remain unsaid here…… but in any case, I have thought about the subject since Monday, and all the hundreds of commercials (take SONOFON for example)…… and the many companies I have visited through the years….. that supports her claim…… and YES….. she is right…. maybe not about all of us …. but think for a moment, isn’t there still a degree of truth in her claim….. for most of us…… or? What do you think?

Jeg afprøvede spørgsmålet på min mand her til morgen….. men om han var for tykhovedet til at forstå pointen, eller om jeg syntes det var for tidligt om morgenen til den slags dybsindige diskussioner, skal være usagt her…… men jeg har under alle omstændigheder tænkt på emnet siden i mandag, og på alle de hundredvis af reklamer (ta SONOFON for eksempel)…… og de mange virksomheder som jeg har besøgt….. som understøtter hendes påstand…… og JA….. hun har sku ret, sådan er det…. måske ikke for os alle…. men tænker man sig lidt om, så er der alligevel en vis grad af sandhed i påstanden….. for de fleste af os…… Eller? Hvad mener du?

Me? I have decided the following: Form now one; I will always introduce myself by my full name, whenever I meet new people the first time….. but here on my blog, we are all friends, and therefore first name is enough.

Jeg har derfor besluttet følgende: Femover vil jeg altid præsentere mig ved mit fulde navn, når jeg træffer nye mennesker første gang….. men her på min blog er vi alle venner, og derfor er vi på fornavn.

Thank you for reading my post, and thanks in advance for your input on the subject.

Tak fordi du læste mit indlæg, og på forhånd tak for dit input.

Have a great day.

Lizzy

Kategorien Personally, The other sex . Skrevet af LE 14. October, 2009 kl 9:41

A paradox

Kategorien The other sex . Skrevet af LE 10. September, 2009 kl 15:58